یادداشت:/ چگونه آگوئرو زیر نظر پپ شکوفا شد؟

سه جلسه محرومیت نیز باعث نشد تا سرخیو آگوئرو افت کند و این مهاجم آرژانتینی با زدن ۲ گل در دیدار امروز برابر سوانسی، باز هم ارزش های خود را ثابت کرد.