شروع طوفانی توپچی ها/ گزارش زنده: آرسنال ۲–۰ چلسی

روی پاس رو به عقب اشتباه از گری کیهیل، الکسیس توانست در دقیقه ۱۱ توپچی ها را پیش بیندازد  و تنها سه دقیقه بعد، والکات برتری تیمش را دو برابر کرد.