نگاه شخصیت های سیاسی و فرهنگی به فعالیت های العالم