ولیدالمعلم: حمایت قطر، عربستان و ترکیه عامل گسترش تروریسم است