رسانه آمریکایی: قراردادهای جدید نفتی ایران، آغاز تحولی بزرگ در این صنعت است