«هیچ ارتباط مستقیمی بین ایران و امریکا در جنگ با داعش وجود ندارد»