با همکاری لنوو و اینتل، استفاده از Password منسوخ خواهد شد