بازدید قائم مقام وزیر بهداشت از بیمارستان صحرایی شهرستان بیجار