کلانتری ها و پاسگاه ها مکلفند پس از دریافت شکایت رسید دهند

جانشین پلیس پیشگیری ناجا با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی از سوی ماموران کلانتری ها و پاسگاه ها، گفت: مأموران مکلفند پس از دریافت شکایت، ‌به شاکی پرونده رسید تحویل دهند.