کلانتری ها و پاسگاه ها مکلفند پس از دریافت شکایت رسید دهند