برخواستن دود از یک دستگاه گلکسی نوت ۲ در هواپیمای در حال پرواز