۶۹ کالا از تخفیف سود بازرگانی مستثنی شدند

با تصویب هیئت وزیران، ۶۹ قلم کالا از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی مستثنی می شود.