٣۵٠٠٠ نفر در لیست پیوند اهدا اعضا/ برای فرهنگسازی رسانه ها کفایت نمی کنند

رییس کمیسون بهداشت و درمان مجلس از انتظار ٣۵ هزار نفر در لیست پیوند اعضا خبر داد.