٣۵٠٠٠ نفر در لیست پیوند اهدا اعضا/ برای فرهنگسازی رسانه ها کفایت نمی کنند