ابراز تاسف وزیر بهداشت از خرید و فروش کلیه/ ۵۵درصد کلیه هاى پیوندى از مرگ مغزى تامین مى شود

وزیر بهداشت از خرید و فروش کلیه ها و فرهنگ ضعیف اهداف عضو در صورت مرگ مغزى ابراز تاسف کرد.