ابراز تاسف وزیر بهداشت از خرید و فروش کلیه/ ۵۵درصد کلیه هاى پیوندى از مرگ مغزى تامین مى شود