«دولت و مخالفان در کنگو از خود خویشتنداری نشان دهند»

سازمان ملل، اتحادیۀ آفریقا، اتحادیۀ اروپا و سازمان کشورهای فرانسه زبان، از دولت و مخالفان در جمهوری دموکراتیک کنگو خواسته‌اند از خود خویشتنداری نشان دهند.