«دولت و مخالفان در کنگو از خود خویشتنداری نشان دهند»