اولویت‌ها و راهبردهای برنامه ششم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد