ورود کاروان کمک های بشر دوستانه به حمص سوریه

کاروان کمک های بشردوستانه ، وارد منطقه «الوعر» در شهر حمص سوریه شد.