پیروزی دشوار یوونتوس در خانه پالرمو

یوونتوس موفق در دیداری دشوار خارج از خانه، با تک گل دنی آلوز بر حریف غلبه کند.