یک ضربه مرگبار گاو به مرد هندی+فیلم

العالم- گاو ناآرام تنها با یک ضربه مرد نگون بخت هندی را کشت….