بثینه‌شعبان: بیش از ۳۰ هزار تروریست و مزدور از خارج به سوریه آورده شده‌اند