بان‌کی مون و کری از تشدید درگیری‌ها در حلب ابراز نگرانی کردند