جهانبخش از ترکیب آلکمار خارج شد

مهاجم ایرانی در ترکیب آلکمار برای دیدار با ایگلس قرار ندارد.