در زمان دفاع مقدس تجربه اداره یک جنگ با ابعاد دیپلماسی و اقتصاد را نداشتیم

در زمان دفاع مقدس تجربه اداره یک جنگ با ابعاد دیپلماسی و اقتصاد را نداشتیم اما مسئولین جنگ افراد شجاع و هوشمندی بودند.