جایگاه ایران در زمینه صنایع دستی درحال تثبیت شدن است

بهمن نامور مطلق در گفتگو با خبرنگار ایمنا و ضمن اشاره به گزارش غدا هیجاوی در مجمع عمومی آسیا- اقیانوسیه و تقدیر وی از فعالیت های ایران اظهار داشت: آنچه مشخص است و بنابه گفته غدا هیجاوی، تقریباً حضور ایران در رشته های مختلف صنایع دستی خوب بوده وحضور ایران در شهرهای جهانی، برگزاری نمایشگاه […]