جایگاه ایران در زمینه صنایع دستی درحال تثبیت شدن است