مردم آلمان دوباره به مرکل اعتماد نمی کنند

بر اساس جدیدترین نظر سنجی اکثر شهروندان آلمانی بر این باورند که اعتراف مرکل به خطاهایش در سیاست پناهندگی منجر به بازگشت مجدد اعتماد شهروندان به وی نخواهد شد.