کارتر صدام را به اشغال جزایر ایرانی تحریک کرده بود

اسناد محرمانه تازه افشا شده در آمریکا حاکی از آن دارد که جیمی کارتر به دنبال تحریک صدام حسین برای اشغال سه جزیره ایرانی بوده است.