منطقه محل استقرار مراکز دولتی در سان فرانسیسکو تخلیه شد