دیدار فرستاده سازمان ملل در امور یمن با دبیرکل اتحادیه عرب