جان کری: با پنج همتای اروپایی رایزنی‌های مهمی درباره سوریه انجام دادم