عربستان مسبب گسترش ایدئولوژی نفرت در جهان است/ ایران به همت نیروهای مسلح و با قوت اقتصاد مقاومتی در شرایط عزت و متانت است

سفر رئیس جمهور به نیویورک امشب در برنامه نگاه یک با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت.