عربستان مسبب گسترش ایدئولوژی نفرت در جهان است/ ایران به همت نیروهای مسلح و با قوت اقتصاد مقاومتی در شرایط عزت و متانت است