درخواست لبنان از یونیفل برای متوقف کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی

ارتش لبنان از نیروهای بین المللی حافظ صلح خواست تجاوزات رژیم صهیونیستی به این کشور را متوقف کند.