کسر خدمت تا ۲۴ ماه برای پژوهش‌های حوزه "نظم و امنیت"