عمار حکیم: آشتی ملی شرط پایان دادن به بحرانها در کشور است