استقبال اسپانیا از قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد منع آزمایشات هسته ای

دولت اسپانیا از قطعنامه شورای امنیت در حمایت از پیمان ممنوعیت کامل آزمایشات هسته ای استقبال کرد.