استقبال اسپانیا از قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد منع آزمایشات هسته ای