نژادپرستی در آمریکا رو به گسترش است

موسسه افکارسنجی گالوپ، در تازه ترین نظرسنجی خود از افزایش ۱۰ درصدی نژادپرستی در آمریکا خبرداد.