صعود تاریخی به جمع ۴ تیم بعد از ٢۴ سال/ ایران ۴ – پاراگوئه ۳؛ این پاییز طلایی