وحشت بان کی مون از تشدید عملیات نظامی در سوریه

دبیرکل سازمان ملل متحد از تشدید دلسرد کننده عملیات نظامی در شهر حلب سوریه به وحشت افتاده است.