انگلیس، آمریکا و فرانسه خواستار نشست شورای امنیت درباره سوریه شدند

کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خواستار نشست فوری اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره اوضاع سوریه شدند.