انگلیس، آمریکا و فرانسه خواستار نشست شورای امنیت درباره سوریه شدند