آیا انتخابات باسک به بن بست سیاسی اسپانیا پایان می دهد؟

دو ایالت باسک و گالیسیا در اسپانیا در حالی روز یکشنبه انتخابات محلی برگزار می کنند که نتایج آن می تواند کلید احتمالی حل بن بست سیاسی کشور باشد.