افتتاح اولین موزه آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در بحبوحه تنش‌های نژادی در آمریکا