انتقاد فیلیپین از مداخله های خارجی در امور داخلی خود