اکوادور پایان وضعیت بغرنج بنیانگذار ویکی لیکس را خواستار شد