دبیر کل سازمان ملل خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در بحرین شد